صفحه اصلی

اگرچه نام این سایت مشابه بسیاری از سایتهای اسلامی در مورد رابطه با قران و علم است اما تفاوت کیفی و ماهوی  با تمامی سایت‌های موجود دارد. اولین و مهمترین تفاوت برون دینی بودن این سایت آست.

 لیست و بخشهایی از مستندهای تولید شده در این بخش قابل دسترس می باشد. این مستندها از مجموعه نشانه ها و همچنین از مستندهای دنیای  می دیگر و  روح می باشند.